Betingelser ved kjøp av tjenester og produkter fra Dr Linux AS

Denne avtalen regulerer betingelsene for bruk av Web/domene tjenester hos Dr Linux AS. Brukere av Dr Linux AS sine tjenester og produkter plikter å gjøre seg kjent med innholdet i denne avtalen. Før kjøp eller bruk av tjenester fra Dr Linux AS skal brukeren lese avtalen, forstå den, og bekrefte at abonnenten plikter å følge betingelsene. Etablering av tjenestene betraktes som aksept. Betingelser som gjelder alle produkter og tjenester.

Generelt

Dr Linux AS's tjenester vil variere over tid. Dr Linux AS forbeholder seg retten til å utvide, endre og innskrenke sine tjenesters omfang uten nærmere varsel til abonnenten.

Bruk av trafikk og diskplass (WebHotell)

Våre WebHotell tjenester er delt inn i følgende typer:

Liten:250MB
Medium:1000MB
Stor:3000MB
Full pakke:5000MB

Dersom disse grensene overskrides vil kunden varsles via e-post. Dersom man ikke reduserer diskbruken etter dette, blir man automatisk fakturert for differansen. Ønsker Dere å ha filarkiver til fri nedlastning kan dette arrangeres i samarbeide med Dr Linux AS. Det er således ikke tillatt å ha store filarkiver, herunder shareware, liggende til fri nedlasting.

Ved usannsynlig stor trafikk, vil kunden bli kontaktet og underrettet, og sidene bli undersøkt.

Dr Linux AS forbeholder seg retten til å stenge webhotell midlertidig, hvis vi skjønner at trafikken vil bli ekstrem. I disse tilfelle vil vi forhandle frem en ny kontrakt med kunden.

Enhver kunde, som overtreder våre betingelser for misbruk av diskplass/trafikk, vil bli pålagt de derved forbundne omkostninger. Enhver kunde, som videreselger hans/hennes diskplass uten at kontrakten uttrykkelig beskriver at dette er tillatt, vil få en advarsel, oppsigelse eller suspensjon.

Pengene tilbake garanti

Vi tror du blir så fornøyd med webhotellet eller e-postkonto, så vi gir deg pengene tilbake hvis du ikke er fornøyd innen 30 dager etter opprettelse av av tjenesten. Dette dekker ikke evt. domenenavn vi har registrert for deg.

For å sikre domenenavnet for kjøper, så vil det bli registrert omgående etter mottatt bestilling eller egenerklæring (for .no domenenavn). Registreringsavgiften omfattes derfor ikke av garanti eller angrerett.

Betaling

Alle tjenester opprettes mot faktura, betalingstid er 10 dager netto. Bestillinger som avbestilles skriftlig etter at kontoen er satt opp, vil bli belastet et avbestillingsgebyr. Dette tilsvarer opprettelsesgebyret samt domenenavnet som eventuelt er bestilt. Ved for sen betaling påløper purregebyr og renter etter gjeldende regler. Det sendes ut 1.gangsvarsel/inkassovarsel umiddelbart etter forfall av faktura med 14 dagers betalingstid. Er fakturaen fortsatt ikke gjort opp oversendes kravet til inndrivelse via egnet inkassoselskap, og kontoen sperres samtidig for all aktivitet. Domenenavn blir ikke fornyet før faktura er betalt.

Alle Dr Linux AS's Web-, domene- og e-posttjenester faktureres for 12 mnd. perioder av gangen. Deretter kommer det ny faktura hver 12. måned pålydende 12 måneders leie i forskudd.

Alle priser på Dr Linux AS's sider er oppgitt uten merverdiavgift, dersom annet ikke utrykkelig er opplyst.

Dr Linux AS forbeholder seg retten til å endre prisene med 14 dagers varsel. Kunden er ansvarlig for å betale for en tjeneste fra denne er etablert og til den er oppsagt skriftlig. Alle betalinger skal skje i norske kroner med mindre annet er avtalt.

Oppsigelse

Standard oppsigelsestid for Dr Linux AS's Web-, domene- og e-posttjenester er 1 måned (før utløp). Siden tjenestene løper for et år om gangen, må tjenestene sies opp senest den 1. i måneden før forfall finner sted. Oppsigelser etter dette vil ikke gi rett til refusjon.

Abonnementet, fakturering og innkreving av betaling fortsetter som normalt i oppsigelsesperioden. . Oppsigelsen må skje skriftlig.

Dr Linux AS forbeholder seg retten til å si opp en konto til enhver tid, med 3 måneders varsel. Alle gebyrer/leieavgifter m.v. som er betalt på forskudd, vil bli forholdsmessig tilbakebetalt, hvis Dr Linux AS benytter sin rett til oppsigelse. Hvis oppsigelsen skyldes at kunden overtreder nærværende betingelser, vil det ikke skje noen refundering og oppsigelsen kan effektueres umiddelbart. Enhver overtredelse av betingelsene, som resulterer i ekstra omkostninger, vil bli pålagt kunden (f eks. harddiskplass, trafikk, inkasso- gebyrer m.m.)

Ansvarsbegrensning

Dr Linux AS påtar seg intet ansvar for abonnentens eller abonnentens kunders bruk / misbruk av produkter og tjenester. Dr Linux AS tar intet ansvar for skade, tap, misforståelser eller feilsendte data i forbindelse med bruk av Dr Linux AS's tjenester og produkter. Dr Linux AS tar intet ansvar hvis en tredjepart bevisst eller ubevisst skaffer seg adgang til abonnentens ressurser.

Våre harddisker kopieres til backup daglig. Dr Linux AS er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap av data, driftsforstyrrelser, tap av arbeidsfortjeneste m.v., men vil med denne service kunne holde rimelig backup-mulighet klar, hvis dette skulle forekomme. Alle kunder bør ha en oppdatert backup av deres hjemmesider/grafikk/e-post liggende lokalt. Skulle serveren gå ned, vil dette bli rettet hurtigst mulig innenfor normal arbeidstid.

Hvis vi ikke er i stand til å levere denne service fra dag til dag, vil kundene kunne kreve forholdsvis motregning ved neste fakturering eller kreditnota.

Lovlige formål / misbruk

Dr Linux AS forbeholder seg retten til å nekte service til enhver. Kunder må kun bruke vår service til lovlige formål. Dette inkluderer materiale som det er copyright på. Dr Linux AS forbyr uttrykkelig enhver å reklamere for, distribuere, oppbevare, behandle eller på annen vis å håndtere materiale som ikke er legalt ihht. norsk lovgivning, ved hjelp av tjenester levert av Dr Linux AS. Det er helt opp til vår ledelse å vurdere om dette er tilfellet.

Brukeren forplikter seg til ikke selv å benytte eller la andre benytte sine produkter eller tjenester fra Dr Linux AS til å utføre handlinger som defineres av det norske lovverket som ulovlige.

Brudd på betingelser

Ved brudd på de oppgitte her regler i avtalen og / eller norsk lov forbeholder Dr Linux AS seg retten til å umiddelbart å stenge brukeren ute fra tjenesten, noe som medfører gjenåpningsavgift.

Brukers ansvar

Brukeren forplikter seg til å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldene abonnements- og kjøps- betingelser fra Dr Linux AS. Brukeren forplikter seg også til å gjøre seg kjent med de til en hver tid gjeldene regler og påbud fra Dr Linux AS i forbindelse med de tjenester og produkter Dr Linux AS leverer. Informasjon om dette fåes ved henvendelse til Dr Linux AS per telefon, eller i begrenset utgave på Internett under: https://www.drlinux.no

Bruk av SMTP tjeneste

SMTP tjenesten er tiltenkt normal bruk for arbeide eller privat e-post. Den kan ikke benyttes til masseutsendelse av e-post, siden dette kan føre til svartelisting av e-post tjeneren. Ved misbruk av tjenesten ved masseutsendelser, så vil tilgang bli stengt omgående uten refusjon.

Annullering av bestilling

Ved annullering av bestilling der tjenesten ennå ikke har blitt aktivisert eller levert, skal brukeren betale alle tilknytningsavgifter for de tjenester og produkter annulleringen gjelder.

Taushetsplikt

Brukeren forplikter seg til å holde de brukernavn/passord, og annen informasjon som kan gi tilgang til konto eller utstyr, konfidensielt ovenfor uvedkommende.

Force majeure

Dersom levering av tjenester helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos tredjepart, strømbrudd hos tredjepart, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

post@drlinux.no